Anasayfa
Hesap Numaralarımız
İletişim
Online Bağış
Tüzük

CİZRE NUH GIDA BANKASI

MUHTAÇ VE YOKSULLARLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI

Madde 1.CİZRE NUH GIDA BANKASI MUHTAÇ VE YOKSULLARLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DERNEĞİN KISA ADI

CİZRE NUH GIDA BANKASI

DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Derneğin Merkezi CİZRE’ dir. Dernek yurt içinde ve yurt dışında gerekli ve uygun gördüğü ilçe, köy ve mezralarda şube ve temsilcilikler açabilir.

 

 Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, eğitim, sağlık, yakacak, kira, evlenme, barınma, yuva ve iş kurma, konut ve diğer bütün hususlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.

Toplumun faydasına olacak her türlü çalışmaları yapmak ve destekleyecek faaliyetlerde bulunmaktır.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik ve gıda bankacılığı üzerinde faaliyet gösterilir.

 

ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ŞEKİLLERİ

Tüzüğün 2. Maddesinde yazılı olan amaç ve gayeyi gerçekleştirmek için her türlü meşru faaliyette bulunmak amacıyla;

1)       Fakir ve muhtaç aileleri tespit edip, bunlara her türlü ayni ve nakdi yardımlar yapmak.

2)       İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, konut, ev eşyası ve sair yardımlar yapmak.

3)       İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımların ulaşması için otomobil, kamyon, minibüs, kamyonet gibi her türlü vasıtalardan faydalanmak ve bu vasıtaları kiralamak, satın almak ve satmak.

4)       Yardım yapılacak kişilerin mali ve sosyal durumları araştırma yapılarak tespit etmek ve ihtiyaç sahiplerine Yönetim Kurulu kararı ile yardım etmek. Tespitin ne şekilde ve nasıl yapılacağı, yardımın niteliği ve miktarı ile verilecek süre ve buna ilişkin prosedür konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu konuda muhtarlar, vakıflar, dernekler ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

5)       Yönetim Kurulu, derneğin imkânlarına göre yardım yapmak. Dernek, müracaat eden herkese yardım yapmak zorunda değildir.

6)       Mağdur ailelerin ve kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak için aş evleri kurmak, hazır yemek fabrikaları ile anlaşarak yemek yaptırmak. Ramazan ayında iftar çadırları kurmak.

7)       Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarının karşılanmasında aracı olmak veya karşılamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

8 )       Mali durumu iyi olan zengin kimseler ile muhtaçları bir araya getirmek için sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.

9)       Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul etmek, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapmak.

10)   Sokakta kalmış kimsesiz çocuklara ve gençlere sahip çıkıp ihtiyaçlarını karşılamak. Yaşlı, düşkün ve toplum tarafından dışlanmış kimseleri tespit edip, barınmalarını sağlamak. Maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak.

11)   Sokakta kalmış kimsesiz çocukların ve gençlerin topluma kazandırılmaları için sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak. Eğitim-öğretim, barınma, meslek edindirme gibi konularda yardımcı olmak.

12)   Yaşı ilerlemiş, dışlanmış kimselerin bakımı ve barınması için düşkünler evi ve huzur evleri kurmak. Bunun için binalar kiralamak, inşa etmek veya satın almak.

13)    Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen deprem, sel, yangın, fırtına ve sair gibi doğal afetlerden zarar görenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

14)   Yolda kalmış, memleketine dönemeyen kimselere her türlü yardımda bulunmak.

15)   Sağlık yardımına muhtaç olan fakir hastaları tedavi ettirmek, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerine yardımcı olmak.

16)   Sağlık konusunda uzman olan gönüllüler vasıtasıyla veya anlaşma yapılmış herhangi bir sağlık kuruluşuyla beraber yurt içinde ve yurt dışında olan veya olmayan herkesi kapsayacak sağlık taramasından geçirmek. İl, ilçe ve köylere gezici sağlık ekipleri göndermek. İlaç ve medikal malzeme yardımında bulunmak.

17)   Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara her türlü cihaz ve malzeme yardımında bulunmak. Engelliler ile ilgili rehabilitasyon, eğitim ve barınma merkezleri kurmak, kuranlara her türlü yardımda bulunmak, müşterek çalışmalar yapmak.

18)   Sahipsiz kimselere, yakını ölenlere cenaze kaldırma konusunda destek olmak.

19)   Derneğin amacına hizmet edecek ilmi, hayrı ve ticari müesseseler ve vakıflar kurmak. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflar ile işbirliği yapmak.

20)   Dernek hizmetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu binaları satın almak, kiralamak, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü ayni hak talebinde bulunmak. Bunlar üzerinde haklar koydurabilmek, işletebilmek, inşa etmek veya inşa ettirmek.

21)   Derneğe gelir elde etmek için fuarlar, kermesler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak ve bu tür etkinliklere katılmak.

22)   Amaç ve hizmetlerini en iyi bir şekilde yapabilmek için yardım toplama kanunu ile ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak. Şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek. Yardımları yardım yapanın isteğine uygun bir şekilde dağıtmak.

23)   Dernek üyeleri dernekten faydalanan ihtiyaç sahibi kişiler ile kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmetlerinin anlatan her türlü toplantı, seminer, panel, konferans, temsil (tiyatro) gezi, festival, fuar, yarışma, kermes gibi halka açık gösteriler düzenlemek ve organize etmek.

24)   Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için internet üzerinden web sayfaları ile kitap, dergi, gazete, broşür, albüm gibi her türlü yazılı ve basılı televizyon programları interaktif cd’ler, kasetler, VCD veya DVD formatında tanıtım CD’leri gibi sesli – görüntülü yayınları yayınlamak ve yayınlattırmak için faaliyetlerde bulunmak.

25)   Okul okuyan öğrencilere her türlü kırtasiye, giyim ve sair yardımlarda bulunmak. Türkçe, matematik, bilgisayar ve yabancı dil gibi temel derslerde konusunda uzman olan eğitimciler aracılığıyla yardımcı olmak.

26)   Ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ülkemizde ve uluslar arası alanda işbirliğinde bulunmak. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertiplemek, kongre ve konferanslara katılmak, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalara yaptırarak raporlar hazırlatmak, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunmak. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.

27)   Gerek görüldüğü takdirde gençlik kolları ve gençlik kulüpleri açmak.

28)   Halkımızın mukaddes kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’i en güzel bir şekilde öğrenebilmesi için Kur’an kursları açmak. Açanlara her türlü maddi ve manevi ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

29)   İhtiyaç duyduğu her dalda komisyonlar kurmak.

30)   Tutuklu ve hükümlü ailelerinin tutukluluk ve hükümlülükleri sebebi ile oluşan mağduriyetleri gidermek ve temel insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli her türlü yardımı organize etmek. Tutuklu ve hükümlü ailelerinin ceza ve tutukevi içinde ve dışındaki temel insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli ekonomik, sosyal, eğitim ve teknik alanda yardımları organize etmek. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak için her türlü yasal girişimlerde bulunmak.

31)   İnsan onurunu rencide eden ve insan haklarını ihlal eden her türlü sosyal, ekonomik, kültürel, fiili ve hukuki engellerin ortadan kaldırılması için girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek, gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını takip etmek.

32)   Dünyanın her yerindeki hak ihlallerini izlemek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etmek ve işbirliğinde bulunmak.

33)   Toplumda meydana gelen anlaşmazlıkların ve düşmanlıkların giderilmesi ve sosyal dayanışmanın sağlanması amacıyla arabuluculuk yapmak. Küskün, dargın ve düşman olanların barıştırılması için her türlü girişimde bulunmak, yardım ve çaba sarf etmek.

34)   Üyeler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı tesis etmek amacı ile lokal, kütüphane, etüt merkezi, cafe, kısa ve uzun süreli kurslar açmak.

35)   Toplumun ekonomik ve sosyal yönden gelişimi ile mağdur, mahrum kişiler ile konusunda uzman kişiler yetiştirmek amacı ile burslar vermek, akademik çalışmaları finanse etmek ve yurt dışına öğrenci göndermek.

36)   Çalışma ve Faaliyetler ile ilgili Toplantılar; dernek binasında, temsilciliklerde, aynı amaca hizmet eden diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyet icra ettikleri yerlerde, üye ve gönüllülerin ev ve iş yerlerinde ya da uygun görülen herhangi bir yerde icra edilebilir.

37) Cizre Nuh Gıda Bankası  yerleşim merkezinin çevresinde bulunan belde,köy,mezra’larda da üye ve gönüllülerin katkılarıyla gerek gördüğü takdirde her türlü yardımda bulunabilir.

 

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 3.Derneğin iki tür üyesi vardır.

1-Asıl Üye

2-Onursal Üye

 

ÜYELİĞE BAŞVURU VE ÜYELİĞİ KABUL

Madde 4. Derneğe asıl üye olabilmek için Dernekler Kanunu’nun öngördüğü şartları haiz, derneğin gaye ve prensiplerini benimsemiş ve bu gaye doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş olan herkes derneğe üye olmak için başvurabilir.

Derneğe üye olmak isteyenler bu taleplerin dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu yazılı olarak sahibine bildirir ve üyeliğe kabul edilenler bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Topluma, insanlığa özellikle eğitim camiasına sosyal, kültürel, sanatsal ve ilmi alanlar ile insan hakları konusunda katkıları ile tanınan şahsiyetlere gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu tarafından onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

ÜYELİK HAK VE GÖREVLERİ

Madde 5.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye dernek faaliyetlerini izlemek, faaliyetlerine katılmak, derneğin amaçları doğrultusunda bulunduğu çevrede faaliyetler içerisinde bulunmakla görevlidir. Hiçbir üye, derneğin amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunamaz.

 

ÜYELİKLTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 6.Her üye istediği zaman, yönetim kuruluna yazılı müracaatta bulunarak üyelikten çıkabilir.

Dernek üyeleri iki halde üyelikten çıkarılırlar:

 

a)       Dernek amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunma,

b)       Derneğin tüzük ve çıkarlarına aykırı hareket edenler, denetleme kurulunun teklifi ve yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Yönetim Kurulu neden göstermeksizin üyenin dernek üyeliğine son verebilir. Ancak ihraç edilen üye, yönetim kurulu kararına karşı Genel Kurul’a itiraz edebilir. Genel Kurul’un kararları kesindir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

Madde 7. Üyelikten çıkarılma nedenleri:

a)       Dernek amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunma,

b)       Dernek amaçlarını ağır şekilde aksatma,

c)       Toplum nezdinde “yüz kızartıcı” tavır ve davranışlarda bulunmak ya da bu yönde ün kazanmış olmak.

 

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde  8. Üyeliğin düşmesi aşağıdaki hallerde gerçekleşir:

a)       Üyenin ölmesi,

b)       İstifa etmesi,

c)       Medeni hallerini kullanma ehliyetini kaybetmesi

d)       Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması ve üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 9-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 10.Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek usule göre düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek adına bağış ve aidat alacak kişi veya kişiler, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtilir ve bu karar derneğin bulunduğu yerin dernek birime verilir. Bu suretle görevliler için yetki alınır. Yetki belgesiz gelir alınmaz. Tahsil edilen paraların en kadar sürede saymana teslim edileceği ve saymanın da ne kadarda miktardaki paranın ne kadar sürede bankaya yatıracağı dernekler yönetmeliğindeki usullere göre ve buna uygun Yönetim Kurulu kararına göre yapılır.

Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Yönetmeliklere aykırı olmamak şartı ile harcama belgeleri olarak fatura, kasa fişi, gider pusulası, gider makbuzu ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Gelir ve gider konusundaki defter belgelerin en az yasadaki belirtilen süre kadar saklanması zorunludur.

Defterler ile ilgili usul ve kaideler mevzuat çerçevesinde Genel Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

DERNEK GELİRLERİ

Madde 11.Derneğin Gelir Kaynakları

1.             Üye aidatı: Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatlar. Giriş ödentisi 10 YTL, aylık 3 YTL aidat alınır. Belirlenen aidatların arttırılması veya eksiltilmesine Genel kurul yetkilidir.

2.             Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

3.             Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar.

4.             Derneğin mal varlığından, amaç ve hizmet konularına uygun faaliyetlerinde elde edilen gelirler.

5.             Dernekçe yapılan yayınlar, konser, çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, kermes, spor, bilgi yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler.

6.             Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlar ve yardımlar.

7.             Amaç ve hizmet konuların gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler.

8.             Mevzuata uygun veya izne tabi her türlü faaliyeti sonucunda elde edeceği sair her türlü gelirler.

 

 DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12.Derneğin organları şunlardır.

a)       Merkez Genel Kurulu

b)       Genel Yönetim Kurulu

c)       Genel Denetim Kurulu

d)       Genel Danışma Kurulu

 

GENEL KURUL

Madde 13.Genel kurul, dernekler asıl üyeleri ile şube doğal ve seçilmiş delegelerden oluşan en yetkili organdır. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, şube açma, federasyona katılma, kamu yararına

dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapları incelenmesi ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 14.Genel kurul toplantıları olağan toplantı ve olağanüstü toplantı olmak üzere iki şekilde olur.

a) Olağan Toplantı:Olağan Genel Kurul toplantıları üç yılda bir Haziran ayında Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Dernek organlı üç yıl için seçilir.

b) Olağanüstü Toplantı:Genel kurul, Yönetim Kurul ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyeler ile şube doğal ve seçimlik delegelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak ise üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmak hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelere 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek üzere Yönetim Kurulunca toplantıya çağırır. Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için tarih ve saat belirtilerek çağrı tekrarlanır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının en az iki katı olması gerekir.

Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile üyelere duyurulur. Bu halde ilk toplantı günü ve ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az iki aydan çok olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 15.Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ

Madde 16. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını atarak toplantıya girerler. Yeter sayısının sağlandığı bir tutanak ile saptanarak toplantı başlatılır. Toplantıyı yönetim kurulu başkanı veya başkanın görevlendireceği yönetim kurul üyesi açar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için açık oy ile genel kurul başkanı, bir başkan vekili ve bir kâtip seçilir. Toplantıyı Genel Kurul başkanı yönetir. Üyelerin bir oy hakkı vardır. Her üye bizzat oyunu kullanır. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Genel Kurul başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulan bir belge karşılığında teslim edilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17.Genel Kurul;

a)Dernek organlarından Genel Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu seçmek,

b)Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c)Dernek Genel Kurulunca seçilen organların dönem içerisindeki raporlarını, bilanço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunları görüşerek ibra etmek, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak, kararlar almak,

d)Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)Bir sonraki dönem içerisinde yapılacak yeni çalışma konuları tespit etmek,

f)Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizamî hususlarda

Genel Yönetim kuruluna yetki vermek,

g)Derneğin yurt içinde ve yurt dışında şube açıp kapatması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek,

h)Dernekten çıkarılmasına karar verilen ve çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

ı)Derneğin feshedilmesine karar vermek,

i)Dernekler Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın Genel Kurulca yapılmasını öngördüğü görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerine sahiptir.

 

GENEL KURUL DELEGELERİ

Madde 18.Genel Kurul delegeleri doğal ve seçilmiş delege olmak üzere iki çeşittir.

a) Doğal delegeler:Dernek üyeliklerinin devamı süresince Dernek Merkez ve Şubelerinin en az bir dönem başkanlığını yapmış olmak eski başkanlar, Genel Merkez Üyeleri ile Şube Yönetim kurulu başkanları, şube bulunmayan yerleşim yerlerinde atanan temsilciler Genel Merkez Genel Kurulunun doğal delegeleridir.

b) Seçilmiş delegeler:Şube Genel Kurullarınca, kayıtlı her 32 üye için seçilecek bir üye Genel Kurula Delege olarak katılır.

 

GENEL YÖNETİM KURULU, KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19.Genel Yönetim Kurulu, kuruluşu görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

a)Genel Yönetim Kurulu yedi (7) asıl üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Oy sırasına göre sonraki yedi (7) üye de yedek üyeliğe getirilmiş olurlar. Boşalma durumunda oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekilir.

b)Genel Kurulca yapılan seçimi müteakip yönetim kurulu derhal toplanarak görev bölümü yapar. Üyeleri arasında Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel saymanı seçer.

 

 Otuz gün içerisinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yer olan mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

c)Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarılmaya, Genel Kurula önermeye veya yasaklamaya karar verir.

d)Dernek şubelerini açmaya kuruculara yetki ve görev vermeye, şube bulunmayan yerlere gerektiğinde temsilcilikler atamaya karar verir.

e)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurula sunar. Şube gelirlerinden Genel Merkezce gönderilecek miktarı belirler. Gerektiğinde bunu düşürmeye veya arttırmaya karar verir.

f)Şube Genel Kurullarınca çıkarılan bütçe hesaplarını aynen veya değiştirerek onaylar. Yıllık çalışma raporu ve programını düzenleyip uygular. Genel kurulu toplantılara çağırır. Genel kurul ve denetim kurulu kararlarını yerine getirir.

g)Dernek görevlilerini işe alır, işten çıkarır ve bütçeye göre ücretlerini tespit eder. Disiplin Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlar. Yükümlülük altına girer.

h)Derneğin aynı amaç ve hedefler ile kurulan diğer dernekler ile federasyon ve konfederasyonlara katılma kararı verir.

i)Yasaların, Ana Tüzüğün ve Genel Kurul’un kendisine verdiği diğer görevlerle, Ana Tüzükte başka bir organa bırakılmamış olan tüm görevleri yapar, yetkileri kullanır.

j)Yönetim Kurulu en az ayda bir salt çoğunluk ile toplanır. Oy çokluğu ile kararlar alır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur. Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 20.

Genel Başkan: Yönetim kurulunca oy çokluğu ile seçilir. Genel Başkan, derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Dernek bünyesinde kurulacak komite ve komisyonların doğal başkanıdır. Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişilikler katında ve yargı organlarında temsil eder. Derneğin ve yönetim kurulunun başkanıdır. Dernek üyelerine, yönetim kurulu adına “Üyelik Kimlik Kartı” düzenletir ve imzalar. İşlerin ve çalışmaların yürütülmesine çalışır. Görevlileri denetler yönetim kurulu kararlarını yerine getirir. Genel kurulu açar. Dernekle ilgili her türlü ihtilaftan adli, mali ve icrai takibat yapar. Dava açar, sulh olur, ibra eder, davadan feragat eder veya davayı kabul eder veya bu hususlara da şamil olacak vekâlet verir.

Genel Başkan Yardımcılıkları:Başkanın yokluğunda ona ilişkin görev ve yetkileri yerine getirir olağan durumlarda başkana yardım ederler.

Genel Sekreter:Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlar. Çalışan personelin parasal işlerinde Genel Sayman’la birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Derneğin tüm organları, şubeleri, temsilcilikleri ve üyeleriyle olan ilişkilerini organize eder. Genel Yönetim Kurulu’nun görev dönemi sonunda hazırlayacağı Çalışma raporu Taslağını hazırlar. Derneğin yazı işlerini yönetir ve yürütür. Defter tutanak ve raporların düzenlenmesinden sorumludur. Başkanla birlikte yönetim kurulu gündemini hazırlar.

 

Genel Sayman: Derneğin mali işlerinden sorumludur. İlgili defter kayıt ve belgeleri düzenler, hesap raporunu ve bütçe tasarısını hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu Üyeleri: Amacın gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu görev ve yetkilerine giren hususlarda çalışarak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymana yardım ederler. Yönetim kurulu kararı ile verilen işleri yerine getirirler. Kurulan komisyonlarda görev alır, gerektiğinde sevk ve idare eder.

 

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

Madde 21;Yönetim Kurulunun kuruluşu;

a)Yönetim Kurulu yedi (7) asıl üyeden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Oy sırasına göre sonraki yedi (7) üye de yedek üyeliğe getirilmiş olurlar. Boşalma durumunda oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Oylarda eşitlik durumunda ad çekilir.

b)Genel Kurulca yapılan seçime müteakip yönetim kurulu derhal toplanarak görev paylaşımı yapar ve üyeleri arasında başkan, başkan yardımcıları, sekreter ve saymanı seçer ve üyeleri belirler.

c)Otuz gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yer olan mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22.

a)Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarılmaya karar verir.

b)Genel Kuruldan şube açılmaya dair yetki alındıktan sonra şube açacak kurucuları belirler, gerektiğinde temsilcilikler atamaya karar verir.

c)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurul’a sunar. Şube gelirlerinden genel merkeze gönderilecek miktarı belirler. Gerektiğinde bunu düşürmeye veya arttırmaya karar verir.

d)Şube Genel Kurullarınca çıkarılan bütçe hesaplarını aynen veya değiştirerek onaylar. Yıllık çalışma raporu ve programını düzenleyip uygular. Genel Kurulu toplantılara çağırır. Genel Kurul ve denetim kurulu kararlarını yerine getirir.

e)Dernek görevlilerini işe alır, işten çıkarır ve bütçeye göre ücretlerini tespit eder. Disiplin Kurulu’nun aldığı kararların uygulamasını sağlar. Yükümlülük altına girer. Yetki vereceği üyelerden biri veya birkaçı aracılığı ile borçlanabilir. Yayınlanacak eser ve araştırmaları seçer, şube çalışmalarını denetler, tüzel kişilik ilişkilerini sağlar, kuruluşlarını gerçekleştirir.

f)Dernek aynı amaç ve hedefler ile kurulan diğer dernekler ile federasyonlara katılma kararı verir. İçinde bulunduğu federasyonun konfederasyonlara katılmasına karar verir.

g)Dernekle ilgili her türlü ihtilafta adli, idari, mali, icrai takibat yapar. Dava açar, sulh olur, ibra eder, davadan feragat eder, davayı kabul eder veya bu hususlarla da şamil olacak vekâlet verir.

h)Yasaların, Tüzüğün ve Genel Kurul’un kendisine verdiği diğer görevler ile tüzükte başka bir organa bırakılmamış olan tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

i)Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Oy çokluğu ile kararlar alır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur. Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

 

DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 23.Genel Kurul tarafından üç asil ve üç yedek üyeden seçilir. Yılda en az bir kez denetleme yapar. Denetleme bir rapor halinde toplandığında Genel Kurula sunulur. Zorunlu durumlarda Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan ister.

Denetleme kurulu aşağıdaki görevleri yapar.

 

a)Derneğin ve şubelerinin iç denetimini yılda en az bir kez denetlemek, eksik veya yanlış hususları yönetim kuruluna bildirmek.

b)Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkında görüşlerini bir rapor ile Genel Kurul’a sunmak.

c)Gerekli hallerde Genel Kurul’u toplantıya çağırmak.

d)Dernek genel yönetim kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak.

e)Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

 

DANIŞMA KURULU

Madde 24. Genel kurulca ihtiyaç görüldüğü hallerde danışma kurulu oluşturulabilir. Danışma kurulu üyeleri dernek üyeleri arasından veya üye olmayan ve dernek faaliyetlerine katkı sağlayacak kişilerden açık oyla uygun görülecek sayıda seçilir. Her yıl en az üç kez toplanır. Başkan, başkan yardımcıları, sekreter ve üyelerden oluşur. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Dernek amaç, hizmet ve konuları yönünde yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak ve programlar ve projeler hazırlar, uygulamalara yönelik teklif ve temennilerde bulunur. Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayış ihtiva eden yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yapar, dayanışmayı öngören teklif ve dileklerde bulunur. Yönetim ve genel kurulun istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirir.

 

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 25.Genel Kurul kararı ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri ikamet eden en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ve sanatlarını, ikametgâhlarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.

Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı, dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş, varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü şubenin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu dernek iç organıdır.

Şubeler, dernek genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurulları da her 20 üye adına 1 delege de seçilmiş delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir.

Bu tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu’nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak “Şubeler Yönetmeliği” hazırlanarak düzenlenebilir.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26.Şubelerin organları şunlardır:

a)Şube Genel Kurulu,

b)Şube Yönetim Kurulu,

c)Şube Denetim Kurulu,

Şubeler, tüzükte belirlenen amacı gerçekleştirmek için kurulduğu yerleşim yerinde, tüzükte belirlenen faaliyetlerde bulunur. Şubeleri, Genel Merkez her zaman kurar, denetler, dağıtabilir ya da kapatabilir. Şube organlarının görevlerine haklı nedenlerle son verilebilir.

Şube organları göreve yetkilerini tüzüğe ve ilgili kurallara uygun biçimde kullanırlar.

Şube Genel Kurulu olağan toplantıları, Merkez Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirilir. Şube başkanı ile birlikte merkez genel kuruluna gidecek delegeleri de seçer ve sonuçlar Genel Merkeze bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubelerin çalışma programını ve bütçesini gerekirse düzelterek onaylayıp kesinleştirir.

Şube Genel Kurulu:Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla 3 yılda bir mart ayında olağan olarak toplanır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve

yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurulla ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

Şube Yönetim Kurulu:Şube Genel kurulunda seçilen 5 asıl veya 5 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Genel Yönetim Kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

Şube Denetim Kurulu:Şube Genel Kurulunda seçilen 3 asıl ve 3 yedek denetçiden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel denetim kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27.Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. Gündemde olmayan konularla ilgili olarak üyelerin 1/10’unun tespiti ile genel kurul gündemine alınır.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Madde 28.Dernek Yönetim Kurulu, gerekli görmesi halinde borçlanabilir. Borçlanma usul ve esasları, dernek yönetim kurulunun belirleyeceği usul ve esasları gösteren yönetmelik ile tespit edilir. Belirlenecek usul ve esaslar haricinde derneği usulsüz olarak borçlandıranlar, bu borçtan dolayı şahsen sorumludurlar. Karar olmadan borçlanma halinde imzası olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu yoktur.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 29.Dernek denetleme kurulu tarafından denetlenebileceği gibi bağımsız denetmenlere de denetlendirilebilir.

 

YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

Madde 30.Dernek, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, mevzuata aykırı olmamak üzere ve gerekirse yasal izin alarak benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlarından maddi yardım alabilir, benzer amaçlı dernek ve vakıflara uygun göreceği yardımları yapabilir. Özellikle ihtiyaç fazlası veya zaman içerisinde bozulma ihtimali olan aynı malzemeyi uygun göreceği diğer vakıf veya derneklere verir. Bunun uygulanmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Mevzuatın ilgili hükümleri saklı kalmak üzere ve gerekirse izin almak şartı ile; dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer yurt içi veya yurt dışı sivil toplum kuruluşları veya gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranından aynı veya nakdi katkı sağlayabilir.

 

SANDIK KURMA

Madde 31.Dernek, sağlanan kârın üyelere paylaştırılmaması, gelir veya başka adlarla üyelere aktarılmaması şartıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulabilir. Kurulacak bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları hazırlanacak yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde düzenlenir.

 

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Madde 32.Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim kurulu, genel kurul yapılıncaya kadar alınması zorunlu personelin maaşını belirler. Mevcut personel ile genel kurula kadar alınacak personelin ücretleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Bir sonraki genel kurul yapılıncaya kadar şartların değişmesi durumunda yönetim kurulu bu ücretlerin arttırılması veya azaltılmasında

yetkilidir. Çalışan ücretlilerin maaş ve hakları ile sair hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca personel ve disiplin yönetmenliği hazırlanır.

Bu konu ile ilgili yasalarda veya yönetmeliklerde bir değişiklik yapılması halinde bu değişikliklere uyulur.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNİLMESİ

Madde 33.Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal edinebilir. Satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek, edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

TEMSİLCİLİK

Madde 34.Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurulunda temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

PLATFORMLARA KATILMA

Madde 35.Dernek, amaçları ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile süreli veya süresiz platformlar oluşturabilir, oluşturulmuş platformlara katılabilir.

 

FEDERASYONLARA KATILMA

Madde 36.Dernek, Genel Kurulun kararı ile yasal çerçevede ve gerekli izinleri almak şartı ile kurulmuş federasyonlara veya birliklere katılabilir veya benzeri amaçlı dernek veya sivil toplum kuruluşları ile birlikte yeni federasyonlar veya birlikler kurabilir. Bunun ile ilgili esaslar Genel Kurulca karara bağlanır. Derneğin federasyon veya birliklerde kimlerce ve nasıl ve ne sürede temsil edeceğine genel kurur karar verir.

 

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

Madde 37.Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı en az yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin sayısının iki katı olursa fesih konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu vermesi zorunludur. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca derneğin feshine karar verilince kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulacak tasfiye komisyonu tarafından tasfiyesi yapılır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “TASFİYE HALİNDE CİZRE NUH GIDA BANKASI MUHTAÇ VE YOKSULLARLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ ” ibaresi kullanılır. Tasfiye sonucu mülki amirliğe bildirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul tarafından belirlenecek bir kuruma devredilir. Genel kurulun herhangi bir nedenle karar alamaması durumunda ise il merkezinde kurulu ve faaliyette olan aynı amacı taşıyan en aktif ve faal dernek veya vakfa devredilir.

 

KOLLAR VE KOMİSYONLAR

Madde 38.Dernek Merkez ve şube Yönetim Kurulları, amaçlarını gerçekleştirme çalışmalarını daha başarılı sonuçlara ulaştırmak üzere kollar ve komisyonlar kurarlar. Genel merkez yönetim kurulunun denetim ve bilgileri dahilinde olan bu kollar ve komisyonlara dışarıdan yetenekli kimseler de alınabilir. Kol ve komisyon çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik ve önergeler hazırlanır.

 

Bu kol ve komisyonlar, icra edecekleri faaliyetlerini dernek merkez binası bağlı şube, temsilcilik ve okuma salonlarında aynı amaca hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının faaliyet icra ettikleri mekânlarda ve dernek üye ve gönüllülerinin ev ve iş yerlerinde ya da uygun görülen herhangi bir mekânda icra edebilirler.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 39.Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan konularda dernekler kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 Madde 40.Bu ana tüzüğü genel yönetim kurulu yürütür.40 maddedir.

Son Eklenen Haberler


Devamı
Cizre için yardım çağrısı

Devamı
Cizre Nuh Gıda Bankası Ramazan ayında muhtaçları unutmadı

Devamı
Gıda Bankacılığı
Derneğimiz Gıda Bankacılığı kapsamında her türlü ayni bağışı kabul etmektedir.
Kurum ve işletmeler gıda bankacılığı kapsamındaki ürünleri ( gıda, giyecek, temizlik ,yakacak) maliyet bedelleri üzerinden bağış yapabilir ve yaptıkları bu bağışları gider olarak vergiden düşebilirler.
 
 :  Dicle Mh. Sanayi Cad. No:41 Cizre – Şırnak
 :  0 (486) 616 1110 - 0 (545) 847 3323
 :  cizrenuhgidabankasi@gmail.com
Kurumsal
Hakkımızda
Vizyonumuz
Tüzük
Yönetim Kurulu
Gıda Bankacılığı
Faaliyetlerimiz
Acil Yardımlar
Sağlık Yardımları
Eğitim Yardımları
Kültürel Yardımlar
Gönüllü Faaliyetleri
Gönüllü
Gönüllü Haberleri
Gönüllü Kurumlar
Çalışma Alanlarımız
Gönüllü Formu
Bağış
SMS Bağış
Online Bağış
Gayrimenkul Bağışı
Hesap Numaralarımız
Düzenli Bağış Talimatı
E- Bağış Takip Sistemi
Bağış Yöntemleri
Sosyal
Medya
Cizre Nuh Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Resmi web sayfasıdır. cizrenuhgidabankasi.org.tr © 2014 Yazılım & Tasarım : Fida Bilişim